YUVALUNA | GİZEM ONAY

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)
NİHAİ TÜKETİCİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Aziziye Mah. Hava Sok. No:24/3 Çankaya/ANKARA adresinde mukim Veri Sorumlusu Gizem Onay Şahıs Şirketi (“Şirket”) tarafından https://www.yuvaluna.com/ adresinden alışveriş yapan nihai tüketicilerden elde edilenkişisel verilerin,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmekte olması sebebi ile ilgili kişinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin https://www.yuvaluna.com/ internet sitesi üzerinden, e-posta yoluyla ve/veya yazılı olarak ürün veya hizmet satın alan nihai tüketicilerin tarafımızla paylaştığı kişisel veriler, Şirketimiz tarafından ilgili kişi tarafından onaylanan Mesafeli Satış Sözleşmesinin kurulması ve ifası ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 

Hukuki Sebep

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Sözleşme Kurulması ve İfası

Finans Verisi

IBAN / Hesap Numarası

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

İletişim Verisi

Adres, Cep Telefonu No, e-posta adresi, Telefon No

 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,  Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, T.C. Kimlik No

 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Finans Verisi

IBAN / Hesap Numarası

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Hukuki İşlem Verisi

Yasal Takip Verileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

İletişim Verisi

Adres, e-posta adresi, Telefon No

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Kimlik Verisi

Ad Soyad, Ad-Soyad, T.C. Kimlik No

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Müşteri İşlem Verisi

Fatura Bilgisi, Sipariş Bilgileri

 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Açık Rıza

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Video Kaydı

Çevrimiçi Buluşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ


Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilere aktarılmaktadır.

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Avukatlar, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hukuki Süreçlerin Takibi, Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Hukuki İşlem Verisi (Yasal Takip Verileri), İletişim Verisi (Adres), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, T.C.
Kimlik No)

Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Banka)

İade İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Finans Verisi (IBAN / Hesap Numarası)

İnternet Altyapı Sağlayıcısı, E-Fatura Firması (Bir Fatura)

Sistem Kaynaklı Problemlerin Çözümü, E-fatura kesilmesi

Müşteri İşlem Verisi (Fatura Bilgisi)

İnternet Altyapı Sağlayıcısı, Sanal Pos Firması (PayTR)

Sistem Kaynaklı Problemlerin Çözümü

İletişim Verisi (Adres, Cep Telefonu No, e-posta adresi), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kargo Firması (Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri)

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Kargo Gönderim Sürecinin Yürütülmesi

İletişim Verisi (Adres, Cep Telefonu No), Kimlik Verisi (Ad-Soyad)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kargo Firması, Yetkili Yazılım Firması

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Kargo gönderim Sürecinin Yürütülmesi, Siparişe ilişkin sistemsel sorunların çözülmesi

İletişim Verisi (Adres, e-posta adresi, Telefon No), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No)

Yetkili Yazılım Firması, PayTR, Bir Fatura

Siparişe ilişkin sistemsel sorunların çözümlenmesi, Ödeme işlemlerinin tamamlanması, E-fatura kesilmesi

İletişim Verisi (Adres, Cep Telefonu No, e-posta adresi, Telefon No), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No)

Yetkili Yazılım Firması

Sistem Kaynaklı Problemlerin Çözümü, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Sağlanması

Kimlik Verisi (Ad-Soyad)

Zoom

Buluşma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Video Kaydı)

Yetkili Yazılım Firması

Sistem Kaynaklı Problemlerin Çözümü

İletişim Verisi (Cep Telefonu No, e-posta adresi)

YMM

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

İletişim Verisi (Adres, e-posta adresi, Telefon No), Kimlik Verisi (Ad Soyad, Ad-Soyad, T.C. Kimlik No), Müşteri İşlem Verisi (Sipariş Bilgileri)

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ


6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

  • İlgili kişi sıfatıyla https://yuvaluna.com/kvkk-basvuru    adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Şirketimize,
  • Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte  [email protected] e-posta adresi üzerinden veya
  • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım.

Ad-Soyadı :
Tarih :
İmza : 

 
#
Tamam