YUVALUNA | GİZEM ONAY

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ & E-TİCARİ İLETİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Hilal Mahallesi 685. Sokak No:1/B Çankaya Ankara adresinde mukim Veri Sorumlusu Pachamama Luna Bitkisel ve Kozmetik Ürünler Satış Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”) tarafından ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla kurulmuş olan www.yuvaluna.com adresinde yer alan e-bülten aboneliğini onaylayan gerçek kişilerden elde edilenkişisel verilerin,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmekte olması sebebi ile ilgili kişinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin ürün satışı yaptığı www.yuvaluna.com internet sitesinde yer alan e-bülten aboneliği sekmesini dolduran gerçek kişilerden e-posta adresi elde edilmektedir.
Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 5. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen “açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

Hukuki Sebep

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Açık Rıza

İletişim Verisi

E-posta adresi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
İzinli Veri Tabanı Oluşturulması

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ


Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde,

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Yetkili Yazılım Firması

İYS kayıtlarının oluşturulması

İletişim Verisi (E-posta adresi )

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ


6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

  • İlgili kişi sıfatıyla https://yuvaluna.com/kvkk-basvuru adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Şirketimize,
  • Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte [email protected] e-posta adresi üzerinden veya
  • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ni okudum ve anladım.

 
#
Tamam