YUVALUNA | GİZEM ONAY

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

ÜYE AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Aziziye Mah. Hava Sok. No:24/3 Çankaya/ANKARA adresinde mukim Veri Sorumlusu Gizem Onay Şahıs Şirketi (“Şirket”)  tarafından ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla kurulmuş olan  www.yuvaluna.com adresi üzerinden üye olan potansiyel tüketicilerden elde edilenkişisel verilerin,6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmekte olması sebebi ile ilgili kişinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.    

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ  VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin ürün satışı yaptığı www.yuvaluna.com internet sitemizde yer alan üyelik sekmesinin ilgili kişi tarafından doldurulması suretiyle tarafımızla internet sitesi üzerinden paylaşılan kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri ve işlem güvenliği verileriniz Şirketimiz tarafından üye tarafından onaylanmak suretiyle kabul edilen Üyelik Sözleşmesinin kurulması ve ifası hukuki sebebiyle işlenmektedir.  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

Hukuki Sebep

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Sözleşme Kurulması ve İfası

İletişim Verisi

Adres, Cep Telefonu No, e-posta adresi, Telefon No

 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

İşlem Güvenliği Verisi

Şifre Bilgileri

 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

Kimlik Verisi

Ad-Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik No

 Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikâyetlerin Takibi, Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ


Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenecek  ancak aşağıdaki hallerde ve belirtilen 3. Kişilerle paylaşılacaktır:

Alıcı / Alıcı Grupları

Aktarım Sebebi

Aktarılan Veri

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri (Yetkili Yazılım Firması)

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Veri Tabanı Oluşturulması ve Üyelik İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

İletişim Verisi (Adres, Cep Telefonu No, e-posta adresi, Telefon No), İşlem Güvenliği Verisi (Şifre Bilgileri), Kimlik Verisi (Ad-Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik No

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ


6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

  • İlgili kişi sıfatıyla  https://yuvaluna.com/kvkk-basvuru   adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Şirketimize,
  • Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte  [email protected] e-posta adresi üzerinden veya
  • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’nin bir örneğini teslim aldım.

Ad-Soyadı       :
Tarih              :
İmza               : 

 
#
Tamam