YUVALUNA | GİZEM ONAY

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

ÜYE AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, Hilal Mahallesi 685. Sokak No:1/B Çankaya Ankara adresinde mukim Veri Sorumlusu Pachamama Luna Bitkisel ve Kozmetik Ürünler Satış Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti (“Şirket”)  tarafından içeriklerin üretilmesi, ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla kurulmuş olan  www.yuvaluna.com adresine üye olan potansiyel tüketicilerden elde edilen kişisel verilerin; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Şirketimizce işlenmekte olması sebebi ile ilgili kişinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.    

İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin ürün satışı yaptığı www.yuvaluna.com internet sitemizde yer alan üyelik sekmesinin ilgili kişi tarafından doldurulması suretiyle tarafımızla internet sitesi üzerinden paylaşılan kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri Şirketimiz tarafından üye tarafından onaylanmak suretiyle kabul edilen Üyelik Sözleşmesinin kurulması ve ifası hukuki sebebiyle işlenmektedir.  

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir.

  1. Üyelik Sözleşmesine uygun olarak ilgili kişinin üyeliğinin aktif bir şekilde tutulması kapsamında Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  2. Üyelik işlemlerinde yaşanabilecek teknik sorunların giderilmesi kapsamında Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
  3. Talep / Şikayetlerin Takibi,
  4. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
  5. Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
  6. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
  7. Sair her türlü yasal zorunlulukları yerine getirilmesi.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizin ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde;

  1. Talep edilmesi halinde Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla bu makamlar ile paylaşılmaktadır.
  2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarıyla ve Şirketimizin hukuki menfatlerinin korunması amacıyla Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve Kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
  3. Tarafımızla paylaşılan kişisel verilere yuvaluna.com sitesine kişisel verilerin girişi esnasında bu kişisel veriler e-ticaret platformu altyapısını sağlayan Boz Reklam Bilgisayar Medikal İnşaat Turizm Basım Yayın Tic. ve San.Ltd.Şti ile paylaşılmaktadır.

 

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini http://www.yuvaluna.com/kvkk adresinde yer alan Başvuru Formunda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

 

 
#
Tamam